Regulamin

REGULAMIN GABINETU MICHAŁ KŁACZKO REHABILITACJA

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Gabinetu Michał Kłaczko Rehabilitacja (dalej: „Gabinet”).
 • Klient decydując się na zabieg w Gabinecie akceptuje niniejszy Regulamin Gabinetu, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,RODO’’ ) oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w dobie SARS Cov-2.
 • Podstawy prawne funkcjonowania Gabinetu

Gabinet Rehabilitacji działa w ramach firmy Michał Kłaczko Rehabilitacja z siedzibą w Gdyni, ul. Warszawska 38 nr lok. UI/12, 81-309 Gdynia.

Gabinet prowadzi działalność w oparciu o indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną, która podlega wpisowi do Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

 

 1. Cele i podstawowe zadania Gabinetu

 

 • Celem Gabinetu jest świadczenie usług rehabilitacji mających zapobiegać postępom choroby oraz przywracać sprawność fizyczno-czynnościową, a także profilaktyka nawrotów zaburzeń i patologii czynnościowej organizmu.
 • Zakres zadań świadczonych w ramach rehabilitacji obejmuje terapię manualną, masaż leczniczy, kinezyterapię – rehabilitacja ruchowa, diagnostykę biomechaniczną oraz poradnictwo prozdrowotne.

 

 1. Zasady rezerwowania zabiegów

 

 • Rezerwacji zabiegów można dokonać osobiście w recepcji Gabinetu lub telefonicznie, a także poprzez stronę internetową (znanylekarz.pl)
 • Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu, adres e-mail (opcjonalnie).
 • Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z Klientem.
 • Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie, co najmniej dzień przed zaplanowanym zabiegiem.

 

 1. Zasady odwoływania rezerwacji zabiegów.

 

 • Wszystkie zmiany dotyczące zabiegów bądź ich odwołanie należy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem, wówczas termin wizyty zostanie przeniesiony na dogodny dla Klienta termin.
 • Za usługi odwołane w późniejszym czasie pobierana będzie opłata w wysokości 100% zamówionej usługi.
 • W przypadku, gdy Klient nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, w recepcji bądź przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na dzień przed terminem zabiegu.

 

 1. Czas pracy Gabinetu

 

 • Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość umówienia wizyty poza w/w terminami.
 • Gabinet zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz przesłana do Klientów na wskazany przez nich adres e-mail.

 

 1. Ogólne zasady korzystania z usług Gabinetu

 

 • Klienci proszeni są o przybycie na zabieg pięć minut przed wyznaczoną godziną. Czas ten potrzebny jest na rozmowę z terapeutą oraz wypełnienie Karty pacjenta. Gabinet zastrzega sobie możliwość skrócenia zabiegu o czas spóźnienia.
 • Przed zabiegiem Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport), a także dokumentacji medycznej (w tym wypisy z leczenia szpitalnego, wyniki odbytych badań lekarskich i przeprowadzonych zabiegów leczniczych).
 • Klient ma obowiązek rzetelnego wypełnienia Karty pacjenta, a w razie wątpliwości odnośnie jego stanu zdrowia powinien przed przystąpieniem do zabiegu odbyć konsultację ze swoim lekarzem prowadzącym.
 • Klientem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, a osoba niepełnoletnia jedynie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • Gabinet może odmówić wykonania zabiegu, jeśli istnieją przeciwwskazania medyczne, Klient jest niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony i występuje bez opiekuna prawnego orazz innych przyczyn wskazanych przez personel Gabinetu podczas przeprowadzanego z Klientem wywiadu.
 • Sprzęt i urządzenia Gabinetu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Gabinetu. Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń znajdujących się w Gabinecie bez zgody personelu Gabinetu.
 • Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 • Gabinet zastrzega sobie możliwość odwołania zabiegów z nieprzewidzianych przyczyn losowych.
 • Wykupiony przez Klienta Voucher na usługi Gabinetu jest ważny 3 miesiące od daty jego zakupu, a w szczególnych sytuacjach – czas ten jest wydłużany.
 • Gabinet nie zwraca kosztów za niewykorzystany Voucher.

 

 1. Prawa i obowiązki Klienta

1) W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych Klient ma prawo do:

 1. a) pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,
 2. b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
 3. c) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel,
 4. d) rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 5. e) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
 6. f) pomocy i wyjaśnień dotyczących sposobu przygotowania do poszczególnych zabiegów.

 

2) Klient zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 2. zaopatrzenia w ręcznik, jeżeli rodzaj wykonywanych zabiegów tego wymaga,
 3. posiadania stroju sportowego podczas wykonywanych zabiegów,
 4. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
 5. okazania dokumentacji medycznej lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i In.) jeśli fizjoterapeuta postawi taki wymóg,
 6. poinformowania fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
 7. przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Gabinetu,
 8. przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż

 

 1. Dokumentacja medyczna

 

 • Gabinet prowadzi dokumentację medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 • Gabinet może udostępnić dokumentację medyczną:
  1. Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Klienta,
  2. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  3. innym upoważnionym organom.

 

 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu

 

 • Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 • W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
 • Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym, niezbędnym do skorzystania z usług Gabinetu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. przy czym Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.